Fomació anual 2021-2023
El Roure
A la formació anual El Roure ens endinsarem en els temes i aspectes fonamentals d’un acompanyament integral i respectuós del creixement dels infants des de la visió i pràctica pedagògica d’El Roure, enriquida pel compartir del grup.

 

Consta de dos cursos de 8 sessions cadascun:

  • 1r CURS 2021-2022: FONAMENTS PEDAGÒGICS

  • 2n CURS 2022-2023: PRÀCTICA PEDAGÒGICA

És necessari haver fet el 1r CURS (o les edicions anteriors de la Formació anual, d’un curs) per fer el 2n CURS.

CONTINGUTS

1r CURS: FONAMENTS PEDAGÒGICS

2n CURS: PRÀCTICA PEDAGÒGICA

1. La família, eix vital de la criança

- Història de vida i genograma.

- Consciència dels patrons familiars heretats i transmesos.

- Sistèmica familiar.

 

2. La comunitat educativa

- Nou concepte d’escola.

- Relació mares/pares i equip pedagògic.

- Formes de participació de les famílies a l’escola.

 

3. El contacte amb la pròpia naturalesa

- Les dimensions de la naturalesa humana i la maduració integral:

aspectes físic, emocional, intel·lectual, espiritual.

 

4. La peculiaritat individual.

- Essència, dimensions naturals prioritàries i ego

- Aspectes passiu i actiu de les dimensions naturals

 

5. L’experiència d’aprendre

- El diàleg dintre-fora des de la pròpia necessitat. 

- Desig individual i consciència de pertinença col·lectiva.

- Coneixement d'un mateix, coneixement del món.

- Aprenentatge autònom i acompanyat, voluntari i necessari.

 

6. Capacitats i dificultats en l’aprenentatge

- Desenvolupar el potencial propi.

- L’aprenentatge des de la particular naturalesa de cadascú i les     

diferents dimensions humanes.

- Aprendre de la dificultat.

 

7. A la recerca de l'acompanyament adient

- La percepció de les necessitats de l'infant. 

- La relació entre l’adult i la criatura. El lloc de cadascú. L’espai

de llibertat en el marc de seguretat dels límits. 

- Acompanyament de la dificultat.

- La comunicació empàtica entre adult i criatura.

 

8. L’acompanyament a mares i pares

- La comunicació empàtica entre adults.

- La relació entre casa i escola.

- Recolzament a mares i pares; ritmes i límits.

- El paradigma patriarcal i les seves repercussions en 
   l’acompanyament a la criança. 

1. L’Equip pedagògic

- El lloc de l’equip dins la comunitat pedagògica.

- Rols, funcions i organització del treball en equip.

- Espais i recursos per  l’acompanyament de l’equip.

 

2. La participació de la família més enllà de la pròpia maternitat i paternitat

- Organització i representació del col·lectiu de famílies.

- Els grups de pertinença: sentit i funcions.

- Les comissions.

- La comunicació amb l’equip pedagògic.

 
3. Els espais i materials

- Sentit i funcions dels espais. L’espai interior i exterior, l’espai d’intimitat i de sociabilitat. Els espais i l’activitat. 

- Sentit i funcions dels materials. Els materials neutres i específics. Els materials  com a fruit i memòria del que succeeix.

 

4. Metodologia; des de la vivència cap a un aprenentatge holístic

- Experiències  amb contingut i metodologia integral. Eines i recursos. Anàlisi i reflexió de situacions d’aprenentatge i la seva complexitat.

- L’Activitat i l’aprenentatge. Activitat autònoma i activitat estructurada. Autoregulació en moviment. Tipus d’activitats.

 

5. L’etapa de 3 a 6 anys: de l’entorn familiar a la trobada amb l’altri

- Els trets fonamentals de l’etapa evolutiva.

- Peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. El procés d’integració i l’acompanyament a mares i pares. 

- L’activitat: formats d’activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. 

- Peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. 

- Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

 

6. L’etapa de 7 a 12 anys: experimentar per comprendre, assimilar i adaptar-m’hi.

- Els trets fonamentals de l'etapa evolutiva.

- Peculiaritats en l’acompanyament de l'etapa. 

- L’activitat: Formats d’activitats. Nivell de compromís, autonomia i capacitat de decisió. 

- Peculiaritats dels aprenentatges. La relació viva amb el currículum. La consciència d’aprendre. 

- Observació, seguiment, valoració i registre del processos integrals individuals.

 

7. L’etapa de 12 a 16 anys: cap a la plena autogestió individual i grupal

- El concepte sòcio-educatiu de l’adolescència en el nostre context.

- Peculiaritats de l’etapa evolutiva. 

- Trets característics de l’acompanyament que l’etapa necessita.

- Acollir i dinamitzar la força del grup.

- Activitats, currículum, recorreguts d’aprenentatge i avaluació en l’etapa.

- Fent camí més enllà de El Roure: mirades i experiències.

 

8. La comunitat pedagògica en acció

- Els conceptes de comunitat pedagògica i d’organització viva.

- La comunitat pedagògica extensa: experiències significatives d’interaccions amb l’entorn social entre famílies, nens i nenes i equips.

- El lleure adequat per a infants i adolescents; la mirada des de l’escola.

- Xarxes i afectivitat entre comunitats i persones.

- Formacions i assessoraments de El Roure.

CALENDARI I HORARI

La formació consta de 2 cursos de 52 hores cadascun, amb un total de 104 hores.
Cada curs consta de 8 sessions de 6,5 hores cadascuna.
 

Durant el curs 2021-22 farem el 1r curs; durant el curs 2022-23 convocarem el 2n curs més un nou grup del 1r curs.

Les sessions del 1r CURS es realitzaran els dissabtes: 

23 d'octubre, 20 de novembre, 18 de desembre, 22 de gener, 19 de febrer, 19 de març, 30 d'abril i 28 de maig.
 

L’horari és de 10 a 14 h i de 15 a 17.30 h.

PLACES 

El número de places és de 25.

 

PRÀCTIQUES 

1r curs: Oferim una visita a l'escola en horari lectiu amb l'acompanyament d'una de les facilitadores del curs.

2n curs: Es tracta de conviure amb els nens i les nenes i amb l'equip pedagògic durant 25 h (5 dies) com a màxim, d’acord amb els criteris que s'explicaran personalment. 

L'equip farà l'acompanyament del grup de persones de pràctiques.

Les pràctiques es faran durant el mateix curs que s'ha fet la formació.

 

APORTACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT 

- 800€ pagament únic per curs

- 900€ pagament fraccionat per curs

Independentment de la forma de pagament, cal fer una reserva de plaça de 150€ inclosa en el preu total.

Per tant, una vegada pagada la reserva de plaça, les opcions són: 

- Pagament únic: 650€ per curs

- Pagament fraccionat: 750€ en 2 quotes de 375€ a abonar del 1 al 5 de setembre i gener.

 

Per assistir a les sessions cal estar al corrent dels pagaments.

CONTACTE I INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció cal emplenar i enviar el següent formulari. Un cop el rebem ens posarem en contacte amb vosaltres.

Les teves dades s'han enviat correctament, moltes gràcies!

Per realitzar la reserva de plaça, independentment de la modalitat de pagament, s’ha de fer un ingrés de 150€ en el número de compte que us facilitarem en rebre la vostra sol·licitud d’inscripció. El preu de la reserva està inclòs en el preu total de la formació. En cas de no assistència a alguna o a cap de les sessions no es retornaran els diners.

 

CERTIFICACIÓ

Al final de la Formació El Roure la cooperativa Experiència educativa El Roure SCCL, facilitarà un certificat a les participants.

 

La formació anual complirà les mesures sobre les reunions de persones com a conseqüència de la Covid-19. Seguirem les recomanacions de les autoritats pertinents per garantir una formació segura a nivell sanitari.